نیستان «از گناه بیزار باش، نه از گناهکار» قاعده‌ای اخلاقی است که گرچه فهمش آسان است، به‌ندرت عمل می‌شود و به همین دلیل زهر نفرت در دنیا پراکنده شده مهاتما گاندی http://neiestan.mihanblog.com 2017-11-22T17:00:39+01:00 text/html 2017-11-22T12:13:49+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری سبکبار http://neiestan.mihanblog.com/post/522 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای صبا! رو سبکبار، ازبرم سوی دلدار <br> &nbsp;گو به آن بی‌وفا یار حال این عاشق زار</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">گو به هر کوی و برزن / پیش هر مرد و هر زن<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">بگذرم چون به زاری / همچو ابر بهاری <br> <br> &nbsp;از دو چشم گهربار/ دُر فشانم صدف‌وار</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ماه نو چو بر چشم مردم نیاید <br> &nbsp;هرکسش به انگشت خود می‌نماید</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">در غم تو ازبس‌که زار و نزارم <br> &nbsp;با هلال و یک مو تفاوت ندارم</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">غم بود کوه، دل بود کاه / آتش عشق درد جانکاه</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">بس نهاده عشقت به دوش دلم بار <br> &nbsp;ترسم از غمت جان سپارم به‌یکبار</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای گل! نشستن با خسان پیوسته‌ات گر خوست <br> &nbsp;روزی بیاید کز تو نه رنگی به‌جا، نه بوست</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">با غیر اگر که آشنا، از چه به من یار است؟<br> &nbsp;سالک به من گر بی‌وفا، از چه به اغیار است؟</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: IRBadr;"><span style="font-size: 18pt;">بس، بس حکایت از تو ناگفتن همی بهتر </span><br> <span style="font-size: 18pt;">&nbsp;رو، رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست</span><br><br><font size="4">ترانۀ <b style="">حسن صدر سالک<br></b></font><br></span></p></div> <div style="text-align: center;"><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/gzZod/vt/frame" height="270" width="480" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe><br><br></div> text/html 2017-11-14T06:32:53+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری حضرت حسین ۵ http://neiestan.mihanblog.com/post/510 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala/Karbala10.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala/Karbala10.jpg"><br><br><br></div><style>.shenotoIframe2    {        width   : 100%;        height  : 184px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }    @media  all and (max-width : 400px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 128px;        }    }    @media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 156px;        }    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe2").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script><div style="text-align: center;"><iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/album/18270" scrolling="no" height="40"></iframe></div><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-11-13T06:32:11+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری امام حسین ۵ http://neiestan.mihanblog.com/post/515 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یاری نماند و کار از این و از آن گذشت<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">آه مخدرات حرم ز آسمان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">واحسرتای تعزیه‌داران اهل‌بیت<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">نی از مکان گذشت که از لامکان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">دست ستم قوی شد و بازوی کین گشاد<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">تیغ آن‌چنان براند که از استخوان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یا شاه انس و جان! تویی آن کز برای تو<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">از صد هزار جان و جهان می‌توان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای من شهید رشک کسی کز وفای تو<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بنهاد پای بر سر جان وز جهان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">جان‌ها فدای حرّ شهید و عقیده‌اش<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کازاده‌وار از سر جان در جهان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">آن را که رفت و سر به ره ذوالجناح باخت<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">این پای‌مزد بس که به‌سوی جنان گذشت</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">وحشی کسی چه دغدغه دارد ز حشرونشر<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کش روز نشر با شهدا می‌کنند حشر</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <br> </span><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr;mso-bidi-language: FA">وحشی بافقی</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-11-11T06:29:52+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری حضرت حسین ۴ http://neiestan.mihanblog.com/post/509 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala/Karbala9.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala/Karbala9.jpg"></div> text/html 2017-11-10T09:27:28+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری امام حسین ۴ http://neiestan.mihanblog.com/post/514 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یا حضرت رسول! حسین تو مضطر است<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">وی یک تن است و روی زمین پر ز لشکر </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یا حضرت رسول! ببین بر حسین خویش<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کز هر طرف که می‌نگرد تیغ و خنجر است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یا حضرت رسول! میان مخالفان<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بر خاک‌و‌خون فتاده ز پشت تکاور است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یا مرتضی! حسین تو از ضرب دشمنان<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بنگر که چون حسین تو بی‌یار‌و‌یاور است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">هیهات! تو کجایی و کو ذوالفقار تو؟<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">امروز دست و ضربت تو سخت درخور است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یا حضرت حسن! ز جفای ستمگران<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">جان بر لب برادر با جان برابر است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای فاطمه! یتیم تو خفته است و بر سرش<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">نی مادر است و نی پدر و نی برادر است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">زین‌العباد ماند و کسش هم‌نفس نماند<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">در خیمه غیر پردگیان هیچ‌کس نماند</span></p></div> text/html 2017-11-05T06:27:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری حضرت حسین ۳ http://neiestan.mihanblog.com/post/508 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala/Karbala8.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala/Karbala8.jpg"></div> text/html 2017-11-04T06:32:36+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری امام حسین ۳ http://neiestan.mihanblog.com/post/513 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای کوفیان! چه شد سخن بیعت حسین؟<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">و آن نامه‌ها و آرزوی خدمت حسین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای قوم بی‌حیا! چه شد آن شوق و اشتیاق؟<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">آن جد و جهد در طلب حضرت حسین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">از نامه‌های شوم شما مسلم عقیل<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">با خویش کرد خوش الم فُرقت حسین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">با خود هزار گونه مشقت قرار داد<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">اول یکی جدا شدن از صحبت حسین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">او را به دست اهل مشقت گذاشتید<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کو حرمت پیمبر و کو حرمت حسین؟</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای وای بر شما و به محرومی شما!<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">افتد چو کار با نظر رحمت حسین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">دیوان حشر چون شود و آورد بتول<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">پر‌خون به پای عرش خدا کسوت حسین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">حالی شود که پرده ز قهر خدا فتد<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">وز بیمْ لرزه بر بدن انبیا فتد</span></p></div> text/html 2017-10-30T06:29:37+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری حضرت حسین ۲ http://neiestan.mihanblog.com/post/507 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala7.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala7.jpg"></div> text/html 2017-10-29T06:32:35+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری امام حسین ۲ http://neiestan.mihanblog.com/post/512 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">روح‌القدس که پیش لسان فرشته‌هاست<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">از پیروان مرثیه‌خوانان کربلاست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">این ماتم بزرگ نگنجد در این جهان<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">آری در آن جهان دگر نیز</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">&nbsp;این عزاست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">کرده سیاه حلۀ نور، این عزای کیست؟<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">خیرالنسا که مردمک چشم مصطفاست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">بنگر به نور چشم پیمبر چه می‌کنند<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">این چشم کوفیان چه بلا‌چشم بی‌حیاست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یاقوت تشنگی شکند، از چه گشت خشک؟<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">آن لب که یک ترشح از او چشمهٔ بقاست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">بلبل اگر ز واقعۀ کربلا نگفت<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">گل را چه واقع است که پیراهنش قباست</span><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">؟</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">از پا فتاده است درخت سعادتی<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کز بوستان دهر چو او گلبنی نخاست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">شاخ گلی شکست ز بستان مصطفی<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کز رنگ‌و‌بو فتاد گلستان مصطفی</span></p></div> text/html 2017-10-23T06:33:17+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری حضرت حسین ۱ http://neiestan.mihanblog.com/post/506 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala6.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala6.jpg"></div> text/html 2017-10-22T06:37:50+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری در سوگواری امام حسین http://neiestan.mihanblog.com/post/511 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">روزی است این که حادثه کوس بلازده است<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">کوس بلا به معرکهٔ کربلا زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">روزی است این که دست ستم، تیشۀ جفا<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بر پای گلبن چمن مصطفی زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">روزی است این که بسته تتق آه اهل‌بیت<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">چتر سیاه بر سر آل عبا زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">روزی است این که خشک شد از تاب تشنگی<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">آن چشمه‌ای که خنده بر آب بقا زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">روزی است این که کشتهٔ بیداد کربلا<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">زانوی داد در حرم کبریا زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">امروز آن عزاست که چرخ کبود‌پوش<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بر نیل جامه خاصه پی این عزا زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">امروز ماتمی است که زهرا گشاده موی<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بر سر زده ز حسرت و واحسرتا زده است</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRBadr"> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">یعنی محرّم آمد و روز ندامت است<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">روز ندامتْ چه که روز قیامت است</span></p></div> text/html 2017-10-17T06:35:05+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری عزای تو http://neiestan.mihanblog.com/post/505 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala5.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala5.jpg"></div> text/html 2017-10-16T06:34:27+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری اختر سرخ http://neiestan.mihanblog.com/post/503 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای خون اصیلت به شتک‌ها ز غدیران<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">افشانده شرف‌ها به بلندای دلیران!</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">جاری شده</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr;mso-bidi-language:FA">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr"> از کرب‌وبلا آمده وانگاه<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">آمیخته با خون سیاووش در ایران</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">تو اختر سرخی که به انگیزهٔ تکثیر<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">ترکید بر آیینهٔ خورشیدضمیران</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای جوهر سرداری سرهای بریده!<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">وی اصل نمیرندگی نسل نمیران!</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">خرگاه تو می‌سوخت در اندیشهٔ تاریخ<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">هر بار که آتش زده شد بیشهٔ شیران</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران؟</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">وان روز که با بیرقی از یک تن بی‌سر<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">تا شام شدی قافله‌سالار اسیران</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">باید که ز خون تو بنوشند کویران</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">تا اندکی از حقّ سخن را بگزارند<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">باید که ز خونت بنگارند دبیران</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">حدّ تو رثا نیست، عزای تو حماسه است<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">ای کاسته شأن تو از این معرکه‌گیران!</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;<br></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">حسین منزوی</span></b></p></div> text/html 2017-10-10T06:33:15+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری ستم‌آباد http://neiestan.mihanblog.com/post/502 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala4.png"><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Karbala4.jpg"><br><br><br></div> <div style="text-align: center;"><iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/podcast/15374" scrolling="no" height="40"></iframe></div><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-10-09T06:33:27+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری بیداد http://neiestan.mihanblog.com/post/501 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای چرخ! غافلی که چه بیداد کرده‌ای<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">وز کین چه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRBadr;">ها در این ستم‌آباد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">بر طعنت این بس است که با عترت رسول<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بیداد کرده خصم و تو امداد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ای زادهٔ زیاد نکرده است هیچ‌گه<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">نمرود این عمل که تو شدّاد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">کام یزید داده‌ای از کشتن حسین<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">بنگر که را به قتل که دلشاد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">بهر خسی که بار درخت شقاوت است<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">با مصطفی و حیدر و اولاد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">آزرده‌اش به خنجر بیداد کرده‌ای</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr">ترسم تو را دمی که به محشر برآورند<br></span><span style="font-family: IRBadr; font-size: 18pt;">از آتش تو دود به محشر درآورند</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: IRBadr"> <br> </span><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRBadr;mso-bidi-language: FA">از ترکیب بند محتشم کاشانی</span></b></p></div>