نیستان فرزندانتان از آنِ شما نیستند! آن‌ها پسران و دخترانی‌اند که از روح زندگی جان گرفته‌اند. آن‌ها با شما و نه از شما شکل می‌گیرند. گرچه در کنار شما آسوده‌اند، اما در تملک شما نیستند. شما مجازید که عشق خود را به ایشان هدیه کنید، نه افکارتان را. آن‌ها خود فکورند. جبران خلیل جبران http://neiestan.mihanblog.com 2017-09-21T11:26:17+01:00 text/html 2017-09-21T06:32:26+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۸ http://neiestan.mihanblog.com/post/492 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRCompset">چترها را باید بست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زیر باران باید رفت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">با همه مردم شهر زیر باران باید رفت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">دوست را زیر باران باید دید<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">عشق را زیر باران باید جست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زیر باران باید با زن خوابید<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زیر باران باید بازی کرد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی تر شدن پی‌در‌پی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی آب‌تنی کردن در حوضچۀ اکنون است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">رخت‌ها را بکَنیم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">آب در یک‌قدمی است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روشنی را بچشیم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">شب یک دهکده را وزن کنیم، خواب یک آهو را<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">گرمی لانۀ لک‌لک را ادراک کنیم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روی قانون چمن پا نگذاریم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">در موستان گره ذائقه را باز کنیم<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">و دهان را بگشاییم</span><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;"> اگر ماه در‌آمد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و نگوییم که شب چیز بدی است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بیاریم سبد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">ببریم این‌همه سرخ، این‌همه سبز<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">صبح‌ها نان و پنیرک بخوریم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی‌آید<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و کتابی که در آن یاخته‌ها بی‌بُعدند<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بدانیم اگر کِرم نبود، زندگی چیزی کم داشت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و اگر خنج نبود، لطمه می‌خورد به قانون درخت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی می‌گشت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بدانیم اگر نور نبود، منطق زندۀ پرواز دگرگون می‌شد<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">و بدانیم که پیش از مرجان، خلئی بود در اندیشۀ دریاها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…</span></p></div> text/html 2017-09-20T06:37:53+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۷ http://neiestan.mihanblog.com/post/491 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRCompset">من به سیبی خشنودم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و به بوییدن یک بوتۀ بابونه<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من نمی‌خندم اگر بادکنک می‌ترکد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و نمی‌خندم اگر فلسفه‌ای ماه را نصف کند<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من صدای پر بلدرچین را می‌شناسم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">رنگ‌های شکم هوبره را، اثر پای بز کوهی را<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">خوب می دانم ریواس کجا می‌روید<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سار کِی می‌آید، کبک کِی می‌خواند، باز کی می‌میرد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">ماه در خواب بیابان چیست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مرگ در ساقۀ خواهش<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و تمشک لذت زیر دندان هم‌آغوشی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی رسم خوشایندی است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی بال‌و‌پری دارد با وسعت مرگ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">پرشی دارد اندازۀ عشق<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی چیزی نیست که لب طاقچۀ عادت از یاد من و تو برود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی جذبۀ دستی است که می‌چیند<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی نوبر انجیر سیاه که در دهان گس تابستان است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی بُعد درخت است به چشم حشره<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی تجربۀ شب‌پره در تاریکی است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی سوت قطاری است که در خوابِ پلی می‌پیچد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی دیدن یک باغچه از شیشۀ مسدود هواپیماست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">خبر رفتن موشک به فضا<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">لمس تنهایی ماه، فکر بوییدن گل در کره‌ای دیگر<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی شستن یک بشقاب است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی یافتن سکه ده‌شاهی در جوی خیابان است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی مجذور آینه است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی گل به‌توان ابدیت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">زندگی هندسۀ ساده و یکسان نفس‌هاست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">هر کجا هستم، باشم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">آسمان مال من است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">چه اهمیت دارد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">گاه اگر می‌رویند<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قارچ‌های غربت؟<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من نمی‌دانم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و چرا در قفس هیچ‌کسی کرکس نیست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">گل شبدر چه کم از لالۀ قرمز دارد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">واژه‌ها را باید شست<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">واژه باید خودِ باد، واژه باید خود باران باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…</span>&nbsp;</p></div> text/html 2017-09-19T16:36:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۶ http://neiestan.mihanblog.com/post/490 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRCompset">من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من صدای نفس باغچه را می‌شنوم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای ظلمت را وقتی از برگی می‌ریزد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای سرفۀ روشنی از پشت درخت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">عطسۀ آب از هر رخنۀ سنگ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">چکچک چلچله از سقف بهار<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای صاف، باز و بسته شدن پنجرۀ تنهایی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای پاک، پوست انداختن مبهم عشق<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">متراکم شدن ذوق پریدن در بال<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و ترک خوردن خودداری روح<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من صدای قدم خواهش را می‌شنوم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای پای قانونی خون را در رگ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">ضربان سحر چاه کبوترها<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">تپش قلب شب آدینه<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جریان گل میخک در فکر<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">شیهۀ پاک حقیقت از دور<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من صدای وزش ماده را می‌شنوم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای کفش ایمان را در کوچۀ شوق<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای باران را روی پلک تر عشق<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روی موسیقی غمناک بلوغ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روی آواز انارستان‌ها<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و صدای متلاشی شدن شیشۀ شادی در شب<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">پاره‌پاره شدن کاغذ زیبایی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">پر‌و‌خالی شدن کاسۀ غربت از باد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من به آغاز زمین نزدیکم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">نبض گل‌ها را می‌گیرم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روح من در جهت تازۀ اشیا جاری است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روح من کم‌سال است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روح من گاهی از شوق، سرفه‌اش می‌گیرد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روح من بی‌کار است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قطره‌های باران را، درز آجرها را می‌شمارد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روح من گاهی مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">رایگان می‌بخشد نارون شاخۀ خود را به کلاغ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">هر کجا برگی هست، شور من می‌شکفد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">بوتۀ خشخاشی، شست‌و‌شو داده مرا در سَیَلان بودن<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مثل بال حشره وزن سحر را می دانم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مثل یک گلدان می‌دهم گوش به موسیقی روییدن<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مثل زنبیل پر از میوه، تب تند رسیدن دارم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مثل یک میکده در مرز کسالت هستم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش‌های بلند ابدی<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">تا بخواهی خورشید؛ تا بخواهی پیوند؛ تا بخواهی تکثیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…</span></p></div> text/html 2017-09-15T06:31:36+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۵ http://neiestan.mihanblog.com/post/489 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRCompset">حملۀ کاشی مسجد به سجود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">حملۀ باد به معراج حباب صابون<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">حملۀ لشگر پروانه به برنامۀ دفع آفات<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">حملۀ دستۀ سنجاقک به صف کارگر لوله کشی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">حملۀ هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">حملۀ واژه به فکّ شاعر<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فتح یک قرن به دست یک شعر<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فتح یک باغ به دست یک سار<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فتح یک کوچه به دست دو سلام<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فتح یک شهر به دست سه‌چهار اسب سواری چوبی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فتح یک عید به دست دو عروسک، یک توپ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قتل یک جغجغه روی تشک بعد‌از‌ظهر<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قتل یک قصه سر کوچۀ خواب<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قتل یک غصه به دستور سرود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قتل یک مهتاب به فرمان نئون<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قتل یک بید به دست دولت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">همه روی زمین پیدا بود<br><br></span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab10.jpg"><br><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;"><br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">نظم در کوچۀ یونان می‌رفت<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جغد در باغ معلق می‌خواند<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">باد در گردنۀ خیبر، بافه‌ای از خس تاریخ به خاور می‌راند<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">روی دریاچۀ آرام نگین، قایقی گل می‌برد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">در </span><u style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">بنارس</u><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;"> سر هر کوچه چراغی ابدی روشن بود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مردمان را دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">شهرها را دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">دشت‌ها را، کوه‌ها را دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">آب را دیدم، خاک را دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">نور و ظلمت را دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">اهل کاشانم، اما<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">شهر من کاشان نیست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">شهر من گم شده است<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">من با تاب، من با تب<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">خانه‌ای در طرف دیگر شب ساخته‌ام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab9.jpg"></span></p></div> text/html 2017-09-13T06:32:47+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۴ http://neiestan.mihanblog.com/post/488 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRCompset">شهر پیدا بود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سقف بی کفتر صدها اتوبوس<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">گل‌فروشی گل‌هایش را می‌کرد حراج<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">در میان دو درخت گل یاس، شاعری تابی می‌بست<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">پسری سنگ به دیوار دبستان می‌زد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">کودکی هستۀ زردآلو را روی سجادۀ بی‌رنگ پدر تف می‌کرد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">و بزی از خزر نقشۀ جغرافی آب می‌خورد<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">بند رختی پیدا بود، سینه‌بندی بی‌تاب<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">اسب در حسرت خوابیدن گاری‌چی<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">مرد گاری‌چی در حسرت مرگ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">عشق پیدا بود، موج پیدا بود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">برف پیدا بود، دوستی پیدا بود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">کلمه پیدا بود<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">آب پیدا بود، عکس اشیا در آب<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سایه گاه خنک یاخته‌ها در تَف خون<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سمت مرطوب حیات<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">شرق اندوه نهاد بشری<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فصل ول‌گردی در کوچۀ زن<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">بوی تنهایی در کوچۀ فصل<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">دست تابستانْ یک بادبزن پیدا بود<br><br></span><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab7.jpg"><br><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;"><br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سفر دانه به گل<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سفر پیچک این خانه به آن خانه<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">سفر ماه به حوض<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">فوران گل حسرت از خاک<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">ریزش تاک جوان از دیوار<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">بارش شبنم روی پل خواب<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">پرش شادی از خندق مرگ<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">گذر حادثه از پشت کلام<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ یک روزنه با خواهش نور<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ یک پله با پای بلند خورشید<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ تنهایی با یک آواز<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ زیبایی گلابی‌ها با خالی یک زنبیل<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ خونین انار و دندان<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ نازی‌ها با ساقۀ ناز<br></span><span style="font-family: IRCompset; font-size: 18pt;">جنگ طوطی و فصاحت با هم<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;">جنگ پیشانی با سردی مُهر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: IRCompset;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…</span>&nbsp;<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab8.jpg"></p></div> text/html 2017-09-11T06:33:08+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۳ http://neiestan.mihanblog.com/post/487 <div style="text-align: center;"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">چیزهایی دیدم در روی زمین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">کودکی دیدم، ماه را بو می‌کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">قفسی بی‌در دیدم که در آن، روشنی پرپر می‌زد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">نردبانی که از آن عشق می‌رفت به بام ملکوت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من زنی را دیدم نور در هاون می‌کوفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">ظهر در سفر</span><span lang="FA" style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;font-family:IRCompset;mso-bidi-language:FA">ۀ</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:IRCompset"> آنان نان بود، سبزی بود، دوری شبنم بود، کاسۀ داغ محبت بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من گدایی دیدم در‌به‌در می‌رفت، آواز چکاوک می‌خواست و سپوری که به یک پوستۀ خربزه می‌برد نماز<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">بره‌ای دیدم بادبادک می‌خورد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من الاغی دیدم یونجه را می‌فهمید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">در چَراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می‌گفت: شما!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من کتابی دیدم، واژه‌هایش همه از جنس بلور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">کاغذی دیدم، از جنس بهار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">موزه‌ای دیدم دور از سبزه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">مسجدی دور از آب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">سر بالین فقیهی نومید کوزه‌ای دیدم لبریز سؤال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">قاطری دیدم بارش انشا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">عارفی دیدم بارش <i>تننا ها یا هو<br><br></i><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab5.jpg"><br><br><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من قطاری دیدم روشنایی می‌برد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من قطاری دیدم فقه می‌برد و چه سنگین می‌رفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من قطاری دیدم که سیاست می‌برد (و چه خالی می‌رفت)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می‌برد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">خاک از شیشۀ آن پیدا بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">کاکل پوپک<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">خال‌های پر پروانه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">عکس غوکی در حوض<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">و عبور مگس از کوچۀ تنهایی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">خواهش روشن یک گنجشک، وقتی از روی چناری به زمین می‌آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">و بلوغ خورشید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">و هم‌آغوشی زیبای عروسک با صبح<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پله‌هایی که به گلخانۀ شهوت می‌رفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پله‌هایی که به سردابۀ الکل می‌رفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پله‌هایی که به قانون فساد گل سرخ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">و به ادراک ریاضی حیات<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پله‌هایی که به بام اشراق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پله‌هایی که به سکوی تجلی می‌رفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">مادرم آن پایین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">استکان‌ها را در خاطرۀ شط می‌شست...<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab.6.jpg"></span></p></div> text/html 2017-09-09T06:50:57+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب ۲ http://neiestan.mihanblog.com/post/486 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset"><br>پدرم پشت دو بار آمدن چلچله‌ها، پشت دو برف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پدرم پشت زمان‌ها مرده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پدرم وقتی مرد، آسمان آبی بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">مادرم بی‌خبر از خواب پرید؛ خواهرم زیبا شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پدرم وقتی مرد، پاسبان‌ها همه شاعر بودند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">مرد بقال از من پرسید: چند من خربزه می‌خواهی؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من از او پرسیدم: دل خوش سیری چند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پدرم نقاشی می‌کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تار هم می‌ساخت، تار هم می‌زد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">خط خوبی هم داشت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">باغ ما در طرف سایۀ دانایی بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">باغ ما نقطۀ برخورد نگاه و قفس و آینه بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">باغ ما شاید قوسی از دایرۀ سبز سعادت بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">میوۀ کال خدا را آن روز می‌جویدم در خواب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">آبْ بی‌فلسفه می‌خوردم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">توتْ بی‌دانش می‌چیدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا اناری تَرَکی برمی‌داشت، دست فوارۀ خواهش می‌شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا چلویی می‌خواند، سینه از ذوق شنیدن می‌سوخت<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab3.jpg"><br><br><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می‌چسبانید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">شوق می‌آمد، دست در گردن حس می‌انداخت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">فکرْ بازی می‌کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">یک بغل آزادی بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">زندگی در آن وقت، حوض موسیقی بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">طفل پاورچین‌پاورچین دور شد کم‌کم در کوچۀ سنجاقک‌ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">بار خود را بستم. رفتم از شهر خیالات سبک بیرون</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">&nbsp;دلم از غربت سنجاقک پر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من به مهمانی دنیا رفتم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من به دشت اندوه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من به باغ عرفان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من به ایوان چراغانی دانش رفتم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">رفتم از پلۀ مذهب بالا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا ته کوچه شک<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا هوای خنک استغنا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا شب خیس محبت رفتم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">رفتم، رفتم تا زن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا چراغ لذت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا سکوت خواهش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا صدای پر تنهایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:IRCompset"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>…<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab4.jpg"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></span></p></div> text/html 2017-09-08T06:33:43+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری صدای پای آب http://neiestan.mihanblog.com/post/485 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:IRCompset"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نثار شب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%; font-family:IRCompset;mso-bidi-language:FA">‌</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:IRCompset">های خاموش مادرم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">اهل کاشانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">روزگارم بد نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تکه نانی دارم؛ خرده‌هوشی، سر سوزن ذوقی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">مادری دارم بهتر از برگ درخت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">دوستانی بهتر از آب روان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">و خدایی که در این نزدیکی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">لای این شب‌بوها، پای آن کاج بلند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">روی آگاهی آب، روی قانون گیاه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من مسلمانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">قبله‌ام یک گل سرخ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">جانمازم چشمه، مُهرم نور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">دشت سجادۀ من<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من وضو با تپش پنجره‌ها می‌گیرم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">سنگ از پشت نمازم پیداست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">همه ذرات نمازم متبلور شده است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sohrab1.jpg"><br><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من نمازم را وقتی می‌خوانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ سرو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">من نمازم را پی تکبیرة‌الاحرام علف می‌خوانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پی <i>قد قامت</i> موج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">کعبه‌ام بر لب آب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">کعبه‌ام زیر اقاقی‌هاست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">کعبه‌ام مثل نسیم می‌رود باغ به باغ، می‌رود شهر به شهر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">حجر‌الاسود من روشنی باغچه است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">اهل کاشانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پیشه‌ام نقاشی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">گاه‌گاهی قفسی می‌سازم با رنگ، می‌فروشم به شما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">تا به آواز شقایق که در آن زندانی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">دل تنهایی‌تان تازه شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">چه خیالی، چه خیالی، ... می‌دانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">پرده‌ام بی‌جان است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">خوب می‌دانم حوضِ نقاشیِ من بی‌ماهی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">اهل کاشانم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">نَسَبم شاید برسد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">به گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک سِیَلْک<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset">نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IRCompset"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Sahrab2.jpg"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></span></p></div> text/html 2017-09-04T16:50:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری به یاری همراهان نیستان نیاز دارم http://neiestan.mihanblog.com/post/484 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Eskenas1.gif"><br><br></div><span style="font-family: IRZar; font-size: 18pt;">یاران نیستان</span><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">همراهان همیشگی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">وبلاگ نیستان این روزها برای ادامه راه و فعالیتش نیازمند حمایت شماست. هر مبلغ از کمک‌های شما به نیستان، امکان بهره گرفتن از ابزارهای حرفه‌ای را به من می‌دهد تا مطالب متنوع و با کمترین میزان خطا تهیه و تدوین و به شما تقدیم شود. از این رو ازاین‌پس با کمک‌های ریز و درشت شما خواهم توانست مطالب بهتری در حوزۀ شعر و موسیقی ارائه کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">با راه‌اندازی حساب زرین‌پال نیستان می‌توانید از هر جا هستید، مرا در نشر مطالب ادبی و هنری یاری کنید. اگر وجود این رسانه و گسترش آن برای شما مهم است، برای ارسال کمک مالی خود، هرچند اندک، به این آدرس سربزنید:<br></span><a href="https://goo.gl/Lh4rtU" target="_blank" title=""><font size="3">https://goo.gl/Lh4rtU</font></a></p> text/html 2017-08-28T17:58:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری کمال‌الملک ۱۱ http://neiestan.mihanblog.com/post/483 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک و تدین در اتاق کنار تالار نشسته‌اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اگر قضیۀ رعشۀ دست، صحت داشته باشه، در این موقعیتِ شاه‌فرموده مجرب‌ترین اطبا در داخله یا خارج از کشور به هزینۀ دولت احضار و در سلامت دست استاد کوتاهی نخواهد شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">این رعشه مصلحتی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">به‌خدا که حالا مصلحت نیست. خطر هرگونه پیشامد ناگوار در پیشه. تبعید، حبس، اعدام.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">هر سه مورد، امتیاز مخصوصی است که سلطنت به اهل هنر می‌دهد. نشان حبس و تبعید را در سینه دارم. با حکم اعدام دیگر سرافرازمان می‌فرمایند. گرچه این پیر بر‌حق دل کسب این منصب را دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان گفت‌و‌گوی کمال‌الملک و تدین را از تالار می‌شنود و با عصبانیت مشغول قدم زدن در طول تالار است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شما که با شاه‌ها بیشتر محشور بودید. امر برخلاف میل مبارکشان میسر نیست. شما که پرده‌ها از صورت شاه شهید ساخته‌اید، یکی هم از این شاه زنده بسازید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">آن روزها من یک شاگردمدرسۀ ساده بودم، آدم دربار. خبط‌و‌خطایم با خودم بود. امروز معلمم، آشنای مردم. مردمی که برای نقاش‌باشی خودشان حکایت‌ها ساخته‌اند؛ افسانه‌هایی حقاً زیباتر از پرده‌های من. اختیار با من نیست که بگویم: بله. برای اخذ این تصمیم باید شما همه محبان مرا یکی‌یکی حاضر بکنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شما را به‌خدا استاد! تو بگو، تو این سی کرور گره‌گوری اصلاً ما چقدر آدم باسواد داریم؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کار من نقاشی است. همهٔ آدم‌های باصفا سواد دیدن دارند. دست‌بر‌قضا، بیشتر، عوام قصه‌ها را پرداخته‌اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بهانه دست حکومت ندید. این حکم تعطیل مدرسه است. شما اسم مدرسه را گذاشتید وزارت صنایع مستظرفه که البته وزیری هم در کابینه نداره. مدرسۀ شما یک وزارتخانۀ من‌درآری غیر‌قانونیه که با بودجۀ مملکت معلوم نیست در اون‌جا چه تعلیمات ناصحیحی به جوانان داده می‌شه و اساس حکومت ما رو که بر سه اصل خداشناسی و شاه‌دوستی و میهن‌پرستی است، مؤسس مدرسه نادیده می‌گیره و به امر مطاع اعلی‌حضرت که باید گفت: <i>چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه</i>، گردن نمی‌گذاره. بااین‌حال هنوز هم استاد یه <i>بله قربان</i> ناقابل بگه، به عرض می‌رسونم، مدرسه دایر می‌شه. پهلوی از قماش شاه‌های قاجار نیست. به وزیر عدلیه‌اش گفت: برو بمیر. داور شبونه تریاک خورد و خودکشی کرد. پهلوی اهل من بمیرم و تو بمیری نیست. گردن آدمو می‌شکونه. به زور دگنک می‌ده آدمو وادارن به رقاصی. نقاشی که جای خود داره.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">اگر به زور متوسل شید، بعد از اتمام تابلو به خود مولا دستمو قطع می‌کنم.</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal4.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان در بستر دراز کشیده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ممد‌حسن.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شلاق.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">چی، اعلی‌حضرت؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شلاقو بده من.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین در کاخ مرمر در حضور رضاخان شماره تلفن مرکز را می‌گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">الو مرکز.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بفرمایید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">نظمیه رو بده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">الو نظمیه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">امر بفرمایید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> سرپاس مختاری از دربار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">دربارۀ کمال‌الملک اعلی‌حضرت چه تصمیمی گرفته‌اند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین گوشی را جلوی دهان رضاخان می‌گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">امر بفرمایید اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تبعیدش کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">به کجا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عرض می‌کنند: به کجا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> یه خراب‌شده. امر محرمانه است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">چه‌وقت؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عرض می‌کنند: کِی؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">الساعه. همۀ تابلوهاشو بگیرین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ببریم نظمیه؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عرض می‌کنند: ببریم نظمیه؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">نه، بیارین کاخ. تابلوهای خودشو می‌خوام. بقیه مهم نیست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صدا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">امر دیگه‌ای نیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عرض می‌کنن: امری نیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">فرمایشی نیست. مرتیکۀ پررو، یه تابلوشو ورنداشت پیشکش کنه به شاه. بهتر، یهو همه‌شو یه‌جا بالا می‌کشم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">موقع استراحته اعلی‌حضرت.</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal13.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">در خرابه‌های یک دهکده کمال‌الملک مشغول کشیدن تابلویی از یک پیرمرد روستایی است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar; mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک آرام‌آرام به‌طرف منزلش راه می‌افتد. پس از گذشتن از کوچه‌باغ‌های ده، بالاخره به خانه می‌رسد و روی سکوی جلو خانه می‌نشیند. یارمحمد از راه می‌رسد. وارد خانه می‌شود و یک ظرف سیب برای استاد می‌آورد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">یارمحمد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بفرمایید استاد. آب‌وهوای تبعید سیبم رنجور می‌کنه!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک سیبی برمی‌دارد و بو می‌کند. یارمحمد در حال بافتن قالی است. او نیز مشغول رنگ کردن تابلو خود می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">یارمحمد قالیچه را پیش پای استاد می‌نهد و آن را پهن</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">می‌کند.</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">یارمحمد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">استاد، قالیچه به خواست خدا تموم شد. عهد کرده بودم اگر زنده ماندم و قالیچه تمام شد، با خاک‌پای شما تبرک بشه. آقا، قدم‌رنجه بفرمایید. گرچه این زیرپایی شأن استادان هنر نیست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک به تابلوی خود و سپس به قالیچه نگاه می‌کند. تابلوی خود را از روی بوم برمی‌دارد. به زمین می‌گذارد و با اندوه فراوان رو به یارمحمد می‌کند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">استاد تویی. هنر این فرشه. شاهکار این تابلوست. دریغ، همۀ عمر یک نظر به زیر پا نینداختیم. هنر این ذوق گسترده است. شاهکار، کار توست یارمحمد، نه کار من!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"><br> </span><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IREntezar; mso-ascii-font-family:&quot;Iron Maiden&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Iron Maiden&quot;; mso-bidi-language:FA">علی حاتمی</span></b><b><span lang="FA" style=""><font face="IREntezar"><span style="font-size: 16pt;"> فیلمنامۀ کمال‌الملک را نوشته و کارگردانی کرده است.</span></font><br><br></span></b></p><div style="text-align: center;"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal30.jpg"></b></div><p></p> <br><div style="text-align: center;"><iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/podcast/13609" scrolling="no" height="40"></iframe></div><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-08-27T18:35:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری کمال‌الملک ۱۰ http://neiestan.mihanblog.com/post/482 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک کنار تدین در حضور رضاخان در کاخ </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: IRZar;mso-bidi-language:FA">است</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:IRZar">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">تدین</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اعلی‌حضرتا! استاد کمال‌الملک حسب‌الامر احضار و الساعه شرفیاب حضور مبارک‌اند. استاد استدعای دست‌بوسی دارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ما کهنه سربازا سرمون از پشت هم چشم داره. سردی استاد از سنگینی نفسش پیداست. پیر شدی استاد!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">به‌اندازۀ عمرم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">از زیادی عمر ملولی؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ملول از روزگار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">استاد، این چه سماجتیه که اهل هنر دارند، در نبوسیدن دست قدرت؟ تکبر نیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عوالم آن‌ها جداست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">حسد هم نیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خلقاً درویش‌اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">یک‌جور جلب نظره.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">حیات این جماعت در بذل‌توجهه و مرگشان در بی‌اعتنایی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">پیر و جوان، طفلین؛ از‌خود‌راضی. خیال می‌کنین خدا چیزی بیشتر به شماها داده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">در خانه هم بچه‌های شیرین بیشتر مورد‌عنایت پدر هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بعید از ما قدرت‌مداران هفت‌خطه که تو این بازی قهر و آشتی سست‌تریم. امروز تو این مملکت امر، امر ماست. مجلس و عدلیه و دولت تعارفه. می‌تونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیت رو بدونین و سر عقل بیاین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اعلی‌حضرتا! لطف عشق در جنونه. مروّت شاهانه نیست خراب کردن آشیان این جماعت مجنون.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مجنون برای دنیا بی‌ضررتره تا جانی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">هرچه دل‌سنگ باشی، نمی‌دونم چرا با این طایفه مهربونی. همین نذاشتن کلاه پهلوی سر خیلی‌ها رو به باد داده. در این روزگار نو که ما کلاه پهلوی رو باب کردیم، گذاشتن این کلاه دمُدۀ سر بر‌باد‌ده چه معنا داره؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ما آدم‌های عهد حجریم. از ما گذشته.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عهد حجر یا عهد قجر؟ تو که به این جماعت هنرمند سَری و از این بابت هم‌صحبت شاه، خودت انصاف بده، شاه تا چه اندازه حرف حساب می‌زنه؟ ما تو قزاق‌خونه به‌اندازۀ کافی طبل و شیپور داریم. دیگه چه حاجت داریم به چند تا ساززن چَرسی شیدا‌مسلک؟! با‌این‌حال گفتیم اپرا بسازند. اصلاً دل ما از چه چیزی ممکنه بگیره که مطرب خبر کنیم ساز بزنه؟ خوب می‌خوریم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">نوش جان!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خوب می‌خوابیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">الحمدالله.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خوب کیف می‌کنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ماشاءالله.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">برای ما در روزنامه خوندن پیشوای ملت آلمان رفته اپرا. امر کردیم اپرا دایر بشه. همین‌طور در زمینه‌های دیگر علم و صنعت، آلمان باید الگوی ملت ما باشه. روسیه و انگلستان در‌جا می‌زنند. آلمانه که می‌تازه. ما مثل آلمانی‌ها آریایی هستیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">اعلی‌حضرتا! کباب یخ کرد. از دهن می‌افته.</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal5.jpg"></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"><br>رضاخان مشغول خوردن کباب می‌شود. تدین لیوانی دوغ برای او می‌ریزد. کمال‌الملک نظاره‌گر جریان است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کباب بدون سیخ، مزۀ کباب نداره. هیچ کبابی هم کباب بازار نمی‌شه، حتی کباب دربار. کبابو باهاس داغ‌داغ با سیخ به نیش کشید. استاد یه‌دو تا گل بزن. بکش به دندون.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">دندون کباب‌خوری ندارم. خوراک من نان و ماسته.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">استاد مدت‌هاست به تجویز اطبا از گوشت پرهیز دارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">طبیب‌جماعت حرف مفت زیاد می‌زنه. گوشت بخور، جون بگیری. شامو وقت عصرونه بخور، سبک و مقوی. وجود امثال شما مردان نامی برای ایران نوینِ امروز لازمه. ممد‌حسن، به این مرتیکۀ آشپزباشی بگو: گوشتشو زیادی توی ماست و پیاز خوابوندی، خیلی نرم شده. باب‌دندون شاه‌گربه‌های قاجاریه. پهلوی با دندون ببر کباب می‌خوره.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">گوشت بشه به تنتون ان‌شاءالله.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تو سر چهارتا شاه رو خوردی: ناصرالدین‌شاه مشنگ عیاش، مظفرالدین‌شاه ملنگ علیل، ممدعلی میرزای دونگ الوات و اون احمدِ شاه‌بدنوم‌کن؛ اما پهلوی سر تو رو می‌خوره.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">در این عصر نو که اعلی‌حضرت اصول نوینی بنا می‌کنند، حقاً رسم تازه‌ای است که ملوک، مددکار ملک‌الموت باشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خوشمزه اس ممدحسن!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">گوشت شیشَکه اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کبابو نمی‌گم پدر‌نامرد! حرف‌های استاد. خوابی براش دیدم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خِیره اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خیر و شرشو استاد باید بگه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خیره ان‌شاءالله اعلی‌حضرت. خواب شهریاران خجسته، پیوسته نیکوست. نکتهٔ دیگر از خوش‌ذوقی خواب شاهانه که فقط افراد خوش‌منظر اجازۀ تشرف به خواب ملوکانه دارند؛ نظیر استاد کمال‌الملک که در برازندگی قامت و سیما الحق رب‌النوع وجاهت‌اند و آدم‌های بی‌ریخت و بدقواره‌ای مثل جان‌نثار اجازۀ شرفیابی به خواب همایونی ندارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">این‌قدر مهمل گفت این مرتیکه که سررشتهٔ امور از دستمون رفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">عرض معذرت اعلی‌حضرت! عرض تعظیم! عرض عبودیت!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">رضاخان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">امر می‌کنیم استاد صورتگر، تمثالی نیمرخ از شمایل ما بسازه؛ مثل آتاتورک.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">تدین</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بسیار ابتکار بدیع و صناعت ظریفی است، اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">گذشت ایام به دست‌های صورتگر پیر رعشه آورده. توفیق خدمتگزاری ندارم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">رضاخان </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">برو گم شو ممدحسن. می‌خوام در خلوت با استاد دو تا کلمه حرف حساب بزنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">تدین از سالن خارج می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">رضاخان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اخطار می‌کنم قبل از جواب، فکر عاقبت کارت باشی. پهلوی عادت به شنیدن نه نداره. حالا امر می‌کنیم استاد یه <i>بله قربان</i> شیرین بگه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک سیگاری از قوطی سیگارش برمی‌دارد. روشن و دود می‌کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">رضاخان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">کی به تو اجازۀ سیگار کشیدن داد؟ چطور جرئت می‌کنی؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک بی‌توجه به‌طرف در می‌رود. رضاخان فریاد می‌کشد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">رضاخان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">کی به تو اجازۀ مرخصی داد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">می‌رم بیرون، سیگارمو خاموش کنم، اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک از تالار خارج می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">رضاخان</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">بد آتیشی به جون خودت زدی...</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal11.jpg"><br><br></div><p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"><span style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: center;"><iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/podcast/13434" scrolling="no" height="40"></iframe></div><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-08-26T18:51:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری کمال‌الملک ۹ http://neiestan.mihanblog.com/post/481 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">صحنه‌هایی از مبارز</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ه‌های</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar"> مسلحانۀ مشروطه‌طلبان با قوای دولتی که حاکی از پیروزی‌های پی‌درپی مشروطه‌طلبان است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کاخ گلستان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">شاه &nbsp;زیر کرسی نشسته و کمال‌الملک مشغول خواندن کتاب است. اتابک وارد اتاق می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">متن استعفانامۀ غلام است. به همان وجه که میل مبارک بود؛ خستگی، کسالت، عبادت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">قبول می‌کنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه حکم را امضا می‌کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بنشینید زیر کرسی قدری بیشتر شرفیاب باشید. غریبی نکنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">غم غریبی گاهی گواراتر است تا غریب در ولایت ماندن. عزم سفر دارم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">خیر باشد! قصدتان کدام سمت است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">تشرف به مکه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">خدا قبول کند. از کدام راه؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">روسیه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">از این راه به خدا نمی‌رسی حاجی. به خانۀ خدا شاید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اعلی‌حضرت مراقب سلامت خود باشند. دستگاه چرخ الماس دائم در دسترس باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">موقوف کردیم برای جا آوردن نفس، دیگر از چرخ الماس استفاده نشود. هر وقت نفس ایستاد، بگذارند ما به حال طبیعی رحلت کنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">دیدی آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ / که ز سرپنجۀ شاهین قضا غافل بود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک با عصبانیت از اتاق خارج می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">تالار برلیان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباریان منتظر ورود مظفرالدین‌شاه هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">دربان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">السلطان‌بن‌سلطان، مظفرالدین‌شاه قاجار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه سوار بر چرخ الماس به همراه کمال‌الملک وارد اتاق می‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">استاد، شما محرمید. غریبه نیستید. شما از بندگان مقرب خدا و شاهید. میل داریم در جلسۀ مذاکرۀ شاه و دربار از جانب اهالی مملکت حضور داشته باشید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباریان که به ترتیب در کنار میز ایستاده‌اند، شروع به خوشامدگویی و چاپلوسی می‌کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">کمترین بندگان درگاه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ملوث‌ترین سگ آستان.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ادنا جاروکش و آب حوضی دربخانه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">نیابتاً.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اصالتاً.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">جسارتاً.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباریان</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">از جانب خود و دیگر نوابان اقدس شاهزادگان و وابستگان سلطنت آل جلیلۀ قاجار، از اینکه شاه نوکران را داخل آدم حساب کرده، به عرض آنان قدری اعتنا فرموده و قبل از تشریف‌فرمایی به تالار برلیان و افتتاح اولین مجلس مشروطه، جهت اخذ تصمیم آخر، افتتاح یا موقوف کردن مجلس مشروطه سری به تفقد فروبرده به مصلحت‌جویی، شکرگزاریم، دست‌بوسیم، دعاگوییم.</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal22.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ما آمدیم تا خویشان به چشم خویش ببینند شاه در قضیۀ اعطای مشروطه به ملت، هیچ تردید ندارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اعلی‌حضرت از این فرمایشات نفرماین که به سر مبارک شیکم خودمو پاره می‌کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ملت عدالت‌خانه می‌خواهد، تو شکمت پاره می‌کنی؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">شما را به روح مطهر سلطان مغفور قسم می‌دهم، دست از این‌همه درویشی بردارید. اگر کسالت مزاج دارید، والاحضرت اقدس ولایت‌عهد، ازهرجهت موقعیت جانشینی دارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">در این عهد بار مسئولیت را نمی‌شود بر گردن یک شاه گذاشت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: IRZar;">درباری</span></b>&nbsp;ما عادت کرده‌ایم که یک خدا داشته باشیم، یک شاه. نمایندگان مجلس و هیئت وزرای مسئول مثل یک دین چندخدایی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">من نمی‌دونم این روسیۀ گردن‌کلفت بی‌عار چرا مثل نمد‌گلی دست روی دست گذاشته؛ اون ضعیفه ملکۀ انگلیس به اسم مشروطه این مملکت رو بلنبونه؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: IRZar;">درباری</span></b>&nbsp;این اصل جدی است اعلی‌حضرت. این مجلس اتمام حجته. به‌خدا که ما فقط به خاطر حفظ کیان خاندان قاجار رو‌درروی ولی‌نعمت خود ایستاده‌ایم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">شاهی که با مظفرالدین‌شاه ختم نمی‌شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">شاهنشاه چگونه به خود حق می‌دهند از حقوق سلاطین آینده بذل مرحمت بفرمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">شاهی از خود شکست‌خورده حقوق حقه‌شو تسلیم می‌کنه به رعیت نادون.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">درباری</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">لااقل شاه‌سلطان‌حسین خصمی داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">تاریخ خصم‌تر از شما خویشان سراغ ندارد. خدا مرا ببخشد که بندگان نااهلش را چنین می‌خوانم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه با عصبانیت، درباریان را امر به خروج از اتاق می‌کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بروید گمشید، پدرسوخته‌ها! الدنگ‌ها! دروغ‌گوها! مزورین!</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:IRZar"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">صحنه‌هایی از مبارزۀ مشروطه‌طلبان با قوای دولتی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">تالار برلیان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه در تالار برلیان نشسته و فرمان مشروطه را می‌خواند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ازآنجایی‌که حضرت باری‌تعالی سررشتۀ ترقی ممالک محروسۀ ایران را به کف باکفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق اهالی ایران قرار داده، لهذا در این موقع رأی ملوکانۀ ما بدان تعلق گرفته که برای سعادت اهالی ایران اصلاحات مقتضیه به‌مرور در دوایر دولتی و مملکتی به‌موقع اجرا گذارده شود. چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافۀ تهران تشکیل شود که در مقام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره به عمل آورند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه در بستر بیماری خوابیده و دستگاه ضبط گرامافون صدایش را حین خواندن فرمان مشروطیت ضبط می‌کند. شاه بسیار ناتوان و ناخوش است و کلمات را به‌آرامی بیان می‌کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت بنماید و در کمال امنیت و اطمینان، عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت به عرض برسانند که به صحۀ مبارکه موشّح و به موقع اجرا گزارده شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 14pt;">پس از صدور فرمان مشروطیت، مظفرالدین‌شاه فرمان را امضا می‌کند و در دم جان می‌سپارد...<br></span></font><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal9.jpg"><br><br></div><p></p> <div style="text-align: center;"><iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/podcast/13374" scrolling="no" height="40"></iframe></div><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-08-25T17:35:40+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری کمال‌الملک ۸ http://neiestan.mihanblog.com/post/480 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">باغ گلستان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">شاه در صحن باغ گلستان نشسته است و کوتوله‌ها مشغول لودگی و مسخره‌بازی هستند. اتابک و کمال‌الملک نیز حضور دارند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بلندش کن. بلندش کن هوا! بزنش زمین!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">استاد،<b> </b>می‌بینید که گوش شیطان کر، اعلی‌حضرت چقدر سردماغ هستند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">خدا را شکر. با بهرۀ سنگینی که روسیه تعیین کرده، پول ملت به هدر نرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">استاد، اگر من به‌جای شما بودم، همین صحنۀ</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; font-family:IRZar">&nbsp;لودگی کوتوله‌ها رو عیناً مصور می‌ساختم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">عکاس‌خانۀ مبارکه تمام اوقات شب و روز دایر است. بفرمایند عکس یادگار بگیرند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">البته ذات اقدس شهریاری موضوعات دیگری از داستان‌های هزارویک‌شب گلچین کرده‌اند برای نگارستان خوابگاه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">استاد نقاش، بیا نزدیک که گفتن این حرف‌ها با صدای بلند کراهت دارد. در گوش شما فرمایش می‌فرماییم که ملائک عورت عالم نشنوند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه نجوایی در گوش کمال‌الملک می‌کند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">از پول و وقت مضایقه نیست. ازهرجهت خوب و پاکیزه باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">این‌که می‌فرمایید، صوَر قبیحه است. من نقاش‌باشی هستم، نه خواجه‌باشی، معین‌العیش حرم‌سرا. صاحب عشق در دست‌های من شوری گذاشته که جرئت تباه کردنش را ندارم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک رو به کوتوله‌ها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:IRZar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">برید آدم‌ها را خبر کنید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> مگر، مگر به ما اسیران این خاک بدشگون فخر بفروشید که مضحکۀ عالمید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مرخصش کن برود. معذور است. بیچارۀ مفلوک، حواسش مختل شده، مهملات بی‌مورد عرض می‌کند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">شاهان مهربان حامی نوکران جسورند، اما گردن این‌یکی رو من خودم می‌شکنم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">فراشان به‌سوی کمال‌الملک می‌روند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ممالک دیگر صدها مثل من دارند. یکی را از دیگری بالاتر قدر دادند. شما با این‌یکی چه کردید و چه می‌کنید با من که برای این دربخانۀ بی‌آبرو ذره‌ای آبرو آوردم؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">این دیگر اهانت جدی بود به مقام منیع سلطنت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مرده‌شور این سلطنت پیزوری‌تونو ببره که من سلیمانم در دام شما مورچگان.</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">نگارستان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک در نگارستان است. شاه پس از مدتی، سوار بر چرخ الماس به دیدن او می‌رود. کمال‌الملک روی دیوار منظره‌ای از بیرون اتاق نقاشی کرده است که شاه ابتدا خیال می‌کند او دیوار را خراب کرده و گریخته است. در‌صورتی‌که کمال‌الملک پشت در پنهان شده است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">به قوۀ سِحر زندان را شکافته و رفته. عجبا! جل‌الخالق!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">شاه به سمت دیوار رفته و پس از دست کشیدن&nbsp; روی نقاشی درمی‌یابد نقاشی است. رو به کمال‌الملک می‌کند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مرحبا استاد نقاش! بارک‌الله! مرحبا! ذی‌جودی که آزادی را به این خوبی مصور کند، از بند تن رهاست، چه رسد به محبس. طوطیک! پرواز کن. مرخصی، برو. تا آن کوه گوشت و دنبه، اتابک نیامده، جانت را بردار و خلاص کن.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style=""><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal18.jpg"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar"><br>کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">سر می‌ذارم به صحرای کربلا.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">التماس دعا. به‌موقع احضارت می‌کنیم. عجبا!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کربلا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک به کربلا می‌رود. در یک مسافرخانه، اتاق اجاره می‌کند و مشغول کشیدن نقاشی می‌شود. مستخدم چای و رطب برای او می‌آورد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مستخدم</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">خسته شدین استاد. استراحت بفرمایید. بفرمایید، چای و رطب. مرحبا! احسنت استاد! چه دست‌و‌پنجه‌ای! ماشاءالله! بارک‌الله! میدان کربلا.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کاخ گلستان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک پس از مراجعت به وطن به حضور شاه می‌رسد.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: IRZar">اتابک نیز &nbsp;زیر کرسی، پهلوی شاه نشسته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">استاد نقاش، جعبۀ رنگت کو؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">این روزها دست به رنگ نمی‌برم. قلم‌مو را رها کردم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">و قلم به دست گرفته در دفاع از مشروطه؛ به معارضه با ولی‌نعمت خود برخاسته. ایشان باید به‌طورجدی وضعش را با دربخانه روشن کند. با نوکر اختیار‌ْسرخود نمی‌شود کار کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">امر تعلیم نقاشی شاه شهید با من بود. به‌عنوان معلم این دربخانه به خود حق می‌دهم مطالبی عرض کنم. اعلی‌حضرتا! سلطنت به سرزمین پهناوری مثل ایران بااهمیت‌تر است تا حکومت بر قلوب درباریان.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">گرمای عراق استاد را خیالاتی کرده. کم‌کم خودشان را امیرکبیر تصور می‌کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ای‌کاش بودم؛ یا ایشان زنده بود. ایران همیشه به امیرکبیر بیشتر نیاز دارد تا کمال‌الملک.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مرحوم امیرکبیر را هم، همان مقربین شاه از میان برداشتند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">ان‌شاءالله رحمن، خداوند از گناه همۀ مقصرین آن قضیۀ شوم بگذرد. میرزا تقی‌خان مرد بزرگی بود، مثل اتابک اعظم خودمان. حالا میل داریم از استاد بشنویم حرف حساب این مشروطه‌طلب‌ها چیه؟ ها؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اگر فرصت مرحمت شود، همۀ مطالب را صادقانه عرض می‌کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بیا، بنشین، عرض کن. از سر صبر و خوب و پوست‌کنده عرض کن.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">حرف حساب مشروطه‌طلب‌ها همینه که رنگ‌کارها مشاور سیاست باشند. غلام را عفو کنید که تحمل دیدن این‌همه درویش‌مسلکی از شاه رو نداره. مرخص بفرمایید، پیش از آنکه این مشاور عالی‌قدر هم‌کرسی شاهانه باشه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک در حال خروج از اتاق رو به کمال‌الملک:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">قلمی که فرمان عزل منو بنویسه، از نیستان نروییده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اگر تفرعن گذاشت، سری به عبرت، به صحرا بزنید. این روزها از خون جوانان وطن لاله دمیده...</span></p></div><div style="text-align: center;"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal19.jpg"><br><br></div><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span><p></p> <iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/podcast/13320" scrolling="no" height="40"></iframe><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-08-24T17:45:48+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری کمال‌الملک ۷ http://neiestan.mihanblog.com/post/479 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شاه و اتابک از پله‌ها بالا می‌روند و وارد موزه می‌شوند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">هرچه بلاست، بر این دل مبتلاست. چه بلا سفری شد اتابک‌جان این سفر!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بحمدالله خطر گذشت. شاه‌جون! ماه‌جون! آمده بود بلایی، ولی به خیر گذشت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ما که دو‌تا گوشمان را می‌گیریم، برمی‌گردیم سر تاج‌وتختمان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">جان به دربردن از این مهلکۀ مهیب و عمر دوبارۀ شاه نجیب جای شکر عمومی دارد، نه گله از بخت شاهانۀ مظفر.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شاهی به این شوره‌بختی، حقاً نوبر روزگاره. پروگرام سفر را به قلم سیاه نوشته بود انگار، آن خطاط قضا. سفر انگلستان موقوف شد، به جهت درگذشت پسر صغیر ملکۀ انگلیس. دعوت را پس خواند آن عجوزۀ هزارداماد. میل ایتالی کردیم، بغتتاً امپراتورش ترور شد و دعوت منتفی. لاعلاج ما مقیم شدیم در حوزۀ پاریس. اُنّان‌سُرا سالن‌های عیش‌و‌نوش تعطیل شد و مراسم تذکار و ادعیه در کلیسا برپا. معتکف سفارت‌خانه بودیم که اشارت به سیاحت موزۀ لوور رفت و مقبول افتاد؛ که چیزی نمانده بود به دست آن کافر اجنبی تلف شویم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">توقع دارم اعلی‌حضرت مثل شیر شرزه بغرند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بعله.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">و رخصت فرمایند که پرده‌ای از شجاعت شاهنشاه ایران در این موزۀ جلیل به یادگار بماند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خیر.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عرض می‌کنم: توقع دارم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">توقع بی‌جایی عرض می‌کنی اتابک‌جان! ما از فرط هول به حال ارتحالیم. چی عرض می‌کنی؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">حواستون رو بدین به سیاحت این نگارستان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">بعله.</span></font><br></span></p><div style="text-align: center;"><font face="IRZar"><span style="font-size: 24px;"><br></span></font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal29.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">یک چرخکی می‌زنیم ساختگی. جلدی برمی‌گردیم سفارت‌خانه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بعله.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک مشغول کپی کردن یک تابلو است. منجنیق را پایین می‌آورند تا نقاش رمقی بگیرد و گلویی تازه کند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:IRZar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه و اتابک مشغول دیدن تابلوها هستند. اتابک کمال‌الملک را که در حال نقاشی است می‌بیند و به سمت او می‌روند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: IRZar;"><b>&nbsp;</b>اوا،<b>&nbsp;</b></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">اعلی‌حضرت! استاد کمال‌الملک خودمون!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">عجبا! استاد نقاش در موزۀ نقاشی. چه با رنگ می‌کنی، رنگدان رنگین‌دست؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">پردۀ مراسم تدفین حضرت مسیح.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">رحمت‌الله علیه؛ علیه‌السلام.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">کار استاد تیسیَنه. بی‌حضور استاد در مکتبش تعلیم می‌بینم. من راوی شعر این شاعرم؛ شعری از‌پیش‌سروده.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">نهایت، پردۀ نقاش‌باشی ما هم به همین وجاهت می‌شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">کمتر از اصل نمی‌شود، اگر اصلاً اصل‌وفرعی در میان باشد. همه جلوۀ عشقه. سرّ دلبرانه در حدیث دیگران.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">که استاد نقاش ما تا این درجه متعالی شده. فرنگی‌کار و بدل‌زن و بدیع‌نگار.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">صحبت از مرتبت شاگردی است، نه بیش.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">حالا وقتی است که فی‌الواقع عرض می‌کنم...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">عرض بی‌جا نکنی اتابک‌جان!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">من یکی نمی‌گذارم کمال‌الملکمان را این فرانسوی‌ها لوطی‌خور کنند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">بعله، بعله.</span></font><br></span></p><div style="text-align: center;"><font face="IRZar"><span style="font-size: 24px;"><br></span></font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal14.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">در معیت موکب همایونی برمی‌گردونیمش دربخانه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">من که جلای وطن نکردم. همیشه به یاد یار‌و‌دیار بودم. با همۀ تنهایی شاهد دارم. کار من تمام نشده. حال من حال تشنۀ دیر‌به‌آب‌رسیده است. حال فقط شوق نوشیدن دارم. چشمۀ گوارا کجاست، حدیث دیگری است. فرصت بدید تا این نادان بداند عسل به خانه می‌برد یا زهر بدتر از تریاک.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">کار جهان به اعتدال راست می‌شود. همه‌چیزمان باید به همه‌چیزمان بیاید. اتابک بدش نیاید. ما که صدراعظم مثل بیسمارک نداریم که نقاش‌باشی آن‌طوری داشته باشیم. بئله دیگ، بئله چغندر. برگردید به ولایت.</span></font><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">با دست خالی بهتر بود از این دستی که نمی‌دانم تکلیفش چیست.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">استاد کمال‌الملک، شما ایرانی هستید و ایرانی هرکجای گیتی باشه، رعیت شاه ایرانه. توصیه می‌کنم به امید وساطت فرنگی‌ها هم نباشید. فرانسوی‌های هنرپرور شاه رو بیشتر دوست دارند تا کمال‌الملک.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">بعله.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کارمند موزه وارد می‌شود و گزارش خبر ترور را به دست اتابک می‌دهد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مرسی موسیو. </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">گزارش فوری سرکمیسر پلیسه، اعلی‌حضرت. استنطاقات و تحقیقات لازمه معلوم داشته که ضارب، فرانسوا سالون، اهل فرانسه، از فرقۀ آنارشیست فقط به این قصد مرتکب عمل شنیع سوءقصد نافرجام شده که ادای ترور امپراتور ایتالیا رو دربیاره.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مقلّد مفلوک مذبذب!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک رو به کارمند موزه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">اتابک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">مرسی موسیو. استاد، ایران کوچک را دست‌تنها نگذارید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar">شما از ایران دست بردارید، مملکت بزرگی می‌شه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar">شاه و اتابک موزه را ترک می‌کنند. کمال‌الملک به حالتی خسته می‌نشیند...<o:p></o:p></span></p><div style="text-align: center;"><font face="IRZar"><span style="font-size: 24px;"><br></span></font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal21.jpg"></div><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span><p></p> <iframe class="shenotoIframe3" src="http://shenoto.com/iframe3/podcast/13313" scrolling="no" height="40"></iframe><style>.shenotoIframe3    {        width   : 100%;        height  : 40px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }</style><script>$(document).ready(), function (e) {        e.responsiveIframes = function (s, a) {            var i = this;            i.$el = e(s), i.el = s, i.$el.data("responsiveIframes", i), i.init = function () {                i.options = e.extend({}, e.responsiveIframes.defaultOptions, a);                var s = i.$el.find(".shenotoIframe3").wrap('<div class="iframe-content" />').attr("src"), n = '<div class="iframe-header"><a href="' + s + '" class="iframe-trigger">' + i.options.openMessage + "</a></div>", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger");                e(r).click(function (s) {                    s.preventDefault();                    var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage;                    a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () {                        e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position"))                    }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen"))                })            }, i.init()        }, e.responsiveIframes.defaultOptions = {            openMessage: "Full screen",            closeMessage: "Close"        }, e.fn.responsiveIframes = function (s) {            return this.each(function () {                new e.responsiveIframes(this, s)            })        }    }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";</script> text/html 2017-08-23T17:20:59+01:00 neiestan.mihanblog.com میثم نصیری کمال‌الملک ۶ http://neiestan.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">دستگاه تلگراف خبر واصل می‌کند و اتابک آنها را برای شاه می‌خواند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">صورت تلگرافات سلاطین، امپراطوران، سران و ملکه‌جات عالم گیتی که به قصد تشرف به خاک پای همایون واصل شده، عرض می‌شود. مضامین تلگرافات، جمله در تعزیت شهادت جگرسوز سلطان مبرور و تهنیت بر جلوس نویدبخش شاه جوان‌بخت منصور است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اعلی‌حضرت امپراتور کل ممالک روسیه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عموجان نیکلا!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">علیاحضرت پادشاه انگلستان و امپراتریس هندوستان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">عمه‌جان ویکتوریا!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">جناب شوکت‌مآب، رئیس‌جمهوری دولت فرانسه.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">موسیو فری سیفر!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">علیاحضرت ملکۀ هلند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مادام ما! جان‌باجی‌جان! آتام ال‌دن گته!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">جناب نواب والا خدیو مصر.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">برادرمان عباس.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک در پشت تابلوها به‌آرامی می‌خندد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">علیاحضرت ملکهٔ سابق اسپانیا.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خاله‌جان ایزابل! یتیم‌شاهم خاله!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">حضرت پاپ از واتیکان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">حضرت پاپ لئون هشتم! التماس دعا! طاعت قبول!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اعلی‌حضرت سلطان عثمانی.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">برادرمان سلطان عبدالحمید.</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal27.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">سلطنتی بدین اعتبار، سلطانی با این تبار، سلالهٔ شاهی‌اش در یک تابلو نمی‌گنجد. پردهٔ محشر می‌خواهد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">لابداً جملگی این دودمان هم از اشقیا هستند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">پس تا خروج مختار بتازید اعلی‌حضرتا! بتازید!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">استغفرالله.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه و کمال‌الملک در اتاق شاه هستند. اتابک با صندوقچه‌ای وارد می‌شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">در خوابگاه شاه شهید دو چیز جالب یافتم: اسلحهٔ شخصی شاه واصل...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خدا ایشان را قرین رحمت کند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ان‌شاءالله؛ و صندوقچهٔ تیله‌های ملجیک.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بعله.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه تپانچه را به اتابک می‌دهد و خود، جعبه را می‌گیرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">تپانچه را به شما مرحمت می‌کنیم. ان‌شاءالله رحمان در راهی که مصلحت خدا باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">ان‌شاءالله، ان‌شاءالله.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه پشت میز می‌نشیند و تیله‌ها را از صندوقچه بیرون می‌آورد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بعله، تیله‌ها بماند برای خودمان. صندوقچه را هم که نقش‌ونگار زیاد دارد، مرحمت می‌کنیم به استاد نقاش.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه صندوقچه را به اتابک می‌دهد و خود شروع به شمارش تیله‌ها می‌کند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">بیر، ایکی، اوچ، دُرت، بش،‌ آلتی، یدی، سکیز، دوکُز، اُن... [یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده...]</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal1.jpg"><br><br></div><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کاخ گلستان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه در حیاط باغ نشسته است. اتابک و کمال‌الملک در دو طرف او ایستاده‌اند. شاه نقاشی کوچکی را در دست دارد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">این صنعت صورتگری هم عالَم غریبی دارد. باسمه‌ها می‌مانند، نقاش‌ها می‌روند؛ مثل اعمال نیک و بد انسان. اندازهٔ دستلاف شما را نمی‌دانم. عمر ما بیشتر به ولیعهدی گذشته تا شاهی. تعیین صله را به انصاف خودتان می‌گذاریم. چیزی بخواهید، مرحمت می‌کنیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اجازهٔ مرخصی، تحصیل و تکمیل نقاشی در فرنگ.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اعلی‌حضرتا! استاد به همهٔ نقاشان آفاق سر است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کمال‌الملک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">بنده در گلستان گیتی، خارو‌خاشاکم. استدعا می‌کنم اعلی‌حضرت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">قبول می‌کنیم. مرخصی. ای‌کاش خزانه این‌قدر مفلس نبود و شاه هم می‌توانست به جهت معالجه سری بزند به فرنگ.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">شاهنشاه عزم سفر کنند؛ تهیهٔ پول با غلام. به هر میزان که طالبید، روسیه مایه می‌گذارد. وقتی پای سلامتی شاه در میان است، ملت چشمش کور، قرض می‌کند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">پاریس، موزه لوور<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">جلو موزه لوور یک جوان فرانسوی با یک سبد سیب که اسلحه‌ای را در آن پنهان کرده است. منتظر رسیدن کالسکه شاه است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">کالسکه شاهی از راه می‌رسد. گروهی از مردم به زبان فرانسوی شعار <i>زنده‌باد ایران</i> و <i>زنده‌باد شاه</i> را سر می‌دهند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خبرنگار</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> [و بالاخره اینک موکب همایونی به موزهٔ لوور رسید. اعلی‌حضرت شاه ایران.]</span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مردم </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">[زنده‌باد شاه... زنده‌باد شاه...]<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خبرنگار</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">[جمعیت مشتاق برای شاه هورا می‌کشند.]<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">به‌محض توقف کالسکه، جوانی با سبد سیب به کالسکه نزدیک می‌شود و تیری به‌طرف شاه شلیک می‌کند. شاه جاخالی می‌دهد. اتابک اسلحه را از دست جوان می‌گیرد و او را تحویل مأموران می‌دهد. شاه، بسیار هراسان از کالسکه پیاده می‌شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خبرنگار</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> [خوشبختانه سوءقصد ناکام ماند.]<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">سوءقصدکننده </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language: FA">[بگذارید بروم. بگذارید بروم. ولم کنید کثافت‌ها. ولم کنید کثافت‌ها.]<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خبرنگار فرانسوی شرح ماجرای ترور را به زبان فرانسه در میکروفن اعلام می‌کند:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">خبرنگار</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> [سوءقصد با دخالت پلیس نافرجام ماند و شاه سرانجام وارد کاخ شد. ممکن است احساسات خودتان برای من تشریح کنید؟]<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">اتابک</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">[میکرفن را به من بگیر. این نتیجهٔ دموکراسی است.]<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:22.0pt; mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA">مظفرالدین‌شاه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span lang="FA" style=""><font face="IRZar"><span style="font-size: 18pt;">چی می‌گید؟...</span></font><br><br></span></p><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/Kamal7.jpg"><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8304373584/kamal6.mp3.html" target="_blank" title="روایت"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/play.png"></a></div><p></p><p class="MsoNormal" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"><span style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:22.0pt;mso-line-height-rule:exactly"><span style="font-size:18.0pt;font-family:IRZar"><o:p></o:p></span></p>